Nekuromanko to Sya-manko | Necromanko And Shamanko

Author: Kaze no Gotoku!
Artist: Fubuki Poni
Synopsis: I guess elves are especially weak to human made drugs.
Chapters
by ATF, 2017.06.18