Toaru Natsu no Shoujo no Ehon | Toaru Fuyu no Shoujo no Ehon

Author: Antyuumosaku
Artist: Malcorond
Synopsis: The best way to alleviate boredom? It sure isn't eating ice creams.